"ดลจิต" ลดความอ้วน

posted on 29 Nov 2009 20:01 by orange1431 in healths
"ดลจิต" เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนหรือสร้างพฤติกรรมที่ดีในระดับของจิตใต้สำนึก (Subconscious Level or Unconscious Level) ที่คิดค้นขึ้นโดย ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ซึ่งแตกต่างกับการสะกดจิต เพราะจะใช้บรรยากาศสิ่งแวดล้อม คือ แสง สี เสียง และกลิ่น เข้ามาช่วยเหนี่ยวนำให้คนที่ถูกดลจิตเข้าสู่ภวังค์ได้เร็วขึ้น และในขณะที่มีคลื่นสมองระดับอัลฟา (Alpha) คือ สมองอยู่ในช่วงพักผ่อนหรือกำลังทำสมาธิ ซึ่งเป็นช่วงที่สามารถเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว นักดลจิตจะป้อนโค้ดคำสั่งพฤติกรรมที่เราต้องการ (My Code) เพื่อเข้าไปเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่ทำให้เสี่ยงต่อโรคอ้วน โดยจะต้องทำทั้งหมด 21 ครั้ง ครั้งละประมาณ 30 นาที 3 วันแรกจะต้องทำติดต่อกัน 3 ครั้ง ส่วนที่เหลือนำกลับไปทำด้วยตนเองได้จนครบ 21 ครั้ง นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน จิตแพทย์กรมสุขภาพจิตและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้เพิ่มเติมว่า "ในด้านจิตเวชศาสตร์จะมีวิธีการทำจิตบำบัดหลากหลายรูปแบบ และการดลจิตเป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาใช้ เพื่อจัดการความคิดและพฤติกรรม ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการป้อนข้อมูลให้กับจิตใต้สำนึกด้วย คือ ต้องเลือกใช้คำที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ผู้รับการบำบัด ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการออกกำลังกายและเรียนรู้หลักโภชนาการร่วมด้วยจึงจะสามารถลดน้ำหนักได้"

edit @ 29 Nov 2009 20:19:45 by Knowledge for your good health (ความรู้เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ)

Comment

Comment:

Tweet